ახალი ამბები | , ,

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი საარჩევნო სისტემის რეფორმაზე მსჯელობს

22 აპრილი, 2016 | | 1066
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი საარჩევნო სისტემის რეფორმაზე მსჯელობს

პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე კონსტიტუციური კანონპროექტს განიხილავენ, რომლის მიხედვით საარჩევნო ბარიერი 5 %-დან 4-%მდე მცირდება.

როგორც სხდომის დაწყებამდე “ნაციონალური მოძრაობის” ფრაქციის წევრმა, სერგო რატიანმა განაცხადა, თუ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები რეგიონალურ-პროპორციული სისტემით არ ჩატარდება, მისი ლეგიტიმურობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება:

“მთელი ოპოზიციური სპექტრის, ასევე, არასამთვრობო ორგანიზაციების და ჩვენი პატრნიორების მოწოდება არის, რომ კონსტიტუცია შევცვალოთ და 2016 წელს ჩავატაროთ არჩევნები რეგიონალურ-პროპორციული სისტემით და არა 2020 წელს. ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ საქართველოში იყოს მშვიდი და სამართლიანი საარჩევნო გარემო. წინააღმდეგ შემთხვევაში იქნება ამ არჩევნების ლეგიტიმურად ცნობის პრობლემა,” -აღნიშნა რატიანმა.

წარმოდგენილი კანონპროექტის თანახმად, საქართველოს პარლამენტი შედგება 4 წლის ვადით არჩეული 150 პარლამენტის წევრისგან. პარლამენტის წევრები აირჩევიან საყოველთაო, თანასწორი და პირდაპირი საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით, პროპორციული საარჩევნო სისტემით,  მრავალმანდატიანი საარჩევნო ოლქების მიხედვით.

ამასთან, საარჩევნო ბარიერი 4 პროცენტამდე მცირდება, კერძოდ –  პარლამენტის წევრთა მანდატები შეიძლება მიეკუთვნოს მხოლოდ იმ პოლიტიკურ გაერთიანებებსა და საარჩევნო ბლოკებს, რომლებიც მიიღებენ ყველა მრავალმანდატიანი საარჩევნო ოლქის მიხედვით არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის ხმების 4%-ს მაინც. ყოველ მრავალმანდატიან საარჩევნო ოლქში პოლიტიკურ გაერთიანებებსა და საარჩევნო ბლოკებს  შორის პარლამენტის წევრთა მანდატები განაწილდება მათ მიერ შესაბამის საარჩევნო ოლქში მიღებული ხმების პროპორციულად ორგანული კანონით დადგენილი წესით.

კონსტიტუციის ზოგადი ან ნაწილობრივი გადასინჯვის კანონპროექტის შეტანის უფლება აქვთ პარლამენტის წევრთა სრული შემადგენლობის ნახევარზე მეტს და არანაკლებ 200000 ამომრჩეველს.

კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტი წარედგინება საქართველოს პარლამენტს, რომელიც აქვეყნებს მას საყოველთაო-სახალხო განხილვისათვის. პარლამენტში კანონპროექტის განხილვა იწყება მისი გამოქვეყნებიდან ერთი თვის შემდეგ.

კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტი მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას საქართველოს პარლამენტის ორ თანამიმდევრულ სესიაზე სულ ცოტა სამი თვის ინტერვალით მხარს დაუჭერს საქართველოს პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ სამი მეოთხედი, ანუ 113 დეპუტატი.

მასალების გადაბეჭდვის წესი