ახალი ამბები

რა დარღვევები გამოავლინა ISFED-მა 17:00 საათისთვის

2 ოქტომბერი, 2021 • 555
რა დარღვევები გამოავლინა ISFED-მა 17:00 საათისთვის

“სამართლიანმა არჩევნებმა” 17:00 საათისთვის კენჭისყრის მიმდინარეობა შეაჯამა, რომლის თანახმადაც გამოვლინდა სხვადასხვა ტიპის დარღვევა, მათ შორის ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის, პირადობის მოწმობის და მარკირების შემოწმებისა და ჩატარების გარეშე ხმის მიცემის შემთხვევები, ამომრჩეველთა აღრიცხვა და მათი ინფორმაციის მესამე პირისთვის გადაცემა და დამკვირვებლების შეზღუდვა.

პირადობის მოწმობის გარეშე ხმის მიცემის, ასევე მარკირების შემოწმების და ჩატარების გარეშე ხმის მიცემის და ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის გამო ISFED-მა მარნეულის ორ საარჩევნო უბანზე კენჭისყრის შედეგების გაბათილება მოითხოვა.

“სამართლიანი არჩევნები” PVT-ის შედეგებზე დაყრდნობით გარე დაკვირვების სტატისტიკასაც აქვეყნებს:

 • „სამართლიანმა არჩევნებმა“ უბნის გარეთ მიმდინარე პროცესების შესახებ ინფორმაცია შერჩევაში მოხვედრილი 121 უბნიდან სრულად მიიღო. მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად:
  გარე დაკვირვების უბნების 20%-ზე, 100 მეტრამდე პერიმეტრში, შეინიშნებოდა პირთა საეჭვო შეკრება. უბნების 8.3%-ზე შეკრება 100 მეტრის გარეთ ხდებოდა;
 • გარე დაკვირვების უბნების 13.3%-ზე, 100 მეტრამდე პერიმეტრში მიმდინარეობდა ამომრჩეველთა სახელობითი აღრიცხვა, პარტიის, არასამთავრობო ორგანიზაციის ან სხვის მიერ. უბნების 4.2%-ზე აღრიცხვა ხდებოდა 100 მეტრის გარეთ;
 • უბნების 18.3%-ზე შეინიშნებოდა ამომრჩეველთა ორგანიზებული და არაერთჯერადი მობილიზება/ტრანსპორტირება საარჩევნო უბანზე ხმის მისაცემად;

“სამართლიანმა არჩევნებმა” 19:00 საათისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიებში 70 საჩივარი შეიტანეს, საოლქო საარჩევნო კომისიებში – 66, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში – 1. ასევე, ISFED-ის დამკვირვებლემა 40 შენიშვნა დააფიქსირეს ჩანაწერთა წიგნში,.

რაც შეეხება დარღვევებს, ISFED-ის დამკვირვებლებმა 17:00 საათისთვის შემდეგი დარღვევები გამოავლინეს:

ამომრჩეველთა აღრიცხვა უბნის შიგნით (3 შემთხვევა)

 • #79 ბათუმის #96-ე საარჩევნო უბანზე სადამკვირვებლო ორგანიზაცია “ამერიკის მხარდამჭერთა ლიგის” დამკვირვებელი უბანზე გამოცხადებულ ამომრჩეველთა პირად მონაცემებს ინიშნავდა და აღნიშნულ ინფორმაციას გადასცემდა ტელეფონით;
 • #9 ნაძალადევის საარჩევნო ოლქის #44 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ფიქსირდება გაცემულ ბიულეტენზე ნაკლები ხელმოწერა;
 • #20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის #60 საარჩევნო უბანზე „ქართული ოცნების“ წარმომადგენელი აღრიცხავს ამომრჩევლის პირადი მონაცემებს და ინფორმაციას სატელეფონო კომუნიკაციის გზით გადასცემს მესამე პირებს.

პირადობის მოწმობის გარეშე ხმის მიცემა /უბნის ბათილობის საფუძველი (2 შემთხვევა)

 • #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #48 საარჩევნო უბანზე მისული ამომრჩევლების უმრავლესობა ხმას აძლევს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის გარეშე. ამომრჩევლებს ხმას აძლევდნენ ფურცელზე დაწერილი რიგითიი ნომრების მიხედვით. არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად, კომისია აღნიშნულ დარღვევაზე არ რეაგირებს. შესაბამისად, „სამართლიანმა არჩევნებმა“ საოლქო საარჩევნო კომისიაში მოითხოვა აღნიშნულ უბანზე კენჭისყრის შედეგების ბათილობა;
 • #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #14 საარჩევნო უბანზე ფიქსირდება პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის გარეშე ხმის მიცემის არაერთი ფაქტი. უბანზე არ მოწმდება და არ კეთდება მარკირება. დღის მანძილზე „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელს არაერთხელ შეუზღუდეს დაკვირვების უფლება. საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური კონვერტების ზედამხედველი კომისიის წევრის მიერ არაერთხელ დაირღვა ამომრჩევლის ხმის მიცემის ფარულობა. შესაბამისად, „სამართლიანმა არჩევნებმა“ საოლქო საარჩევნო კომისიაში მოითხოვა აღნიშნულ უბანზე კენჭისყრის შედეგების ბათილობა.

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა (1 შემთხვევა)

 • #63 აბაშის საარჩევნო ოლქის #19 საარჩევნო უბნის დაახლოებით 15-მა ამომრჩეველმა, „ქართული ოცნების“ წარმომადგენელს და კომისიის წევრებს აჩვენეს, თუ ვინ შემოხაზეს ბიულეტენში. კომისიის თავმჯდომარის მითითების მიუხედავად, დარღვევა არ აღმოიფხვრა.

დამკვირვებლის მიერ კომისიის საქმიანობისთვის ხელის შეშლა (1 შემთხვევა)

 • #1მთაწმინდის #12 საარჩევნო უბანზე გახსნის მომენტიდან იმყოფება ა(ა)იპ ,,ალტერნატივა ენჯეოს” დამკვირვებელი მჭიდრო კონტაქტში შედის ამომრჩეველთან, ხმაურობს უბანზე, რითაც ირღვევა კენჭისყრის პროცედურის მიმდინარეობა, შედეგად, იქმნება ხმაური და ქაოსი. აღნიშნულზე კომისიის თავმჯდომარეს ეთხოვა დარღვევის აღმოფხვრა, თუმცა მას რეაგირება არ მოუხდენია;
 • #16 ყვარლის #15 საარჩევნო უბანზე “სამრთლიანი არჩევნების” დამკვირვებელს კომისიის წევრები ექცევიან არაეთიკურად, აყენებენ შეურაცხყოფას და არ აძლევენ დამკვირვებლის უფლებამოსილების ჯეროვნად განხორციელების საშუალებას.

ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები (4 შემთხვევა)

 • #5 ისნის საარჩევნო ოლქის #29 საარჩევნო უბანზე, ბიულეტენისა და ხელმოწერების გადამოწმებისას დაფიქსირდა, რომ ერთ-ერთ რეგისტრატორს იმაზე მეტი ბიულეტენი ჰქონდა გაცემული, ვიდრე ამომრჩეველთა სიაში ხელმოწერები ფიქსირდებოდა. რეგისტრატორის განმარტებით, მას ამომრჩევლის ხელმოწერა გამორჩა;
 • #60 ოზურგეთის საარჩევნო ოლქის #51 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა ერთ-ერთ ამომრჩეველს ბიულეტენი ხელმოწერის დაფიქსირების გარეშე გადასცა;
 • #10 გლდანის საარჩევნო ოლქის #68 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ხელმოწერების და გაცემული ბიულეტენების რაოდენობის დათვლისას აღმოჩნდა, რომ რეგისტრატორს პროპორციული საარჩევნო სისტემით გაცემული ბიულეტენი ერთით აღემატებოდა ხელმოწერების რაოდენობას, ხოლო მაჟორიტარული ბიულეტენი ერთით ნაკლები იყო ხელმოწერების რაოდენობაზე;
 • #68 წალენჯიხის საარჩევნო ოლქის #10 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა ამომრჩეველზე გასცა ბიულეტენი ამომრჩევლის ხელმოწერის გარეშე, შემდგომ კი სამაგიდო სიაში გააკეთა ხელმოწერა ამომრჩევლის არყოფნის დროს, ხოლო დარღვევის დაფიქსირების შემდგომ უბანზე მოყვანილ იქნა ამომრჩეველი, რომელმაც ხმის მიცემიდან გარკვეული დროის შემდგომ მოაწერა ხელი სამაგიდო სიაში

მარკირების წესის დარღვევა (2 შემთხვევა)

 • #10 გლდანის საარჩევნო ოლქის #73 საარჩევნო უბანზე, რეგისტრატორმა კომისიის წევრმა ამომრჩეველს ჯერ მარკირება გაუკეთა და მერე გადაამოწმა მისი მონაცემები ამომრჩეველთა სამაგიდო სიაში. აღმოჩნდა, რომ ამომრჩეველი რეგისტრირებული იყო სხვა უბანზე, რის გამოც შეეზღუდა ხმის მიცემის უფლება;
 • #2 ვაკის #74 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველს გაუკეთეს მარკირება, თუმცა აღმოჩნდა, რომ იგი არ იყო აღნიშნული უბნის ამომრჩეველი. ამომრჩეველს შეეზღუდა საარჩევნო უფლება.

საარჩევნო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული ხარვეზები (1 შემთხვევა)

 • #2 ვაკის საარჩევნო ოლქის #46 საარჩევნო უბანზე ბიულეტენების შეკვრაში 50 ბიულეტენის ნაცვლად დაბეჭდილი იყო 52. კომისიის რეგისტრატორის მიერ აღნიშნულზე შედგა ახსნა-განმარტებაის აქტი.

გადასატან ყუთთან დაკავშირებული დარღვევები (2 შემთხვევა)

 • #10 გლდანის #10 საარჩევნო უბანზე გადასატანი ყუთით ხმის მიცემის შემდეგ დაფიქსირდა, რომ ხუთი ბიულეტენი არ იყო რეგისტრატორი კომისიის წევრის ბეჭდით დამოწმებული;
  #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #64 საარჩევნო უბანზე გადასატანი საარჩევნო ყუთის ამომრჩევლის პირადი ნომერში იყო შეცდომა. ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში. თავმჯდომარემ დაწერა ახსნა განმარტება რომ რეგისტრაციისას შეცდომით უკარნახა ამომრჩეველმა პირადი ნომერი ტელეფონით;
 • #62 ჩოხატაურის #14 საარჩევნო უბანზე გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმა მისცა ამომრჩეველმა, რომელიც არ იყო რეგისტრირებული გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში. ამის გამო ხმა ვეღარ მისცა გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში რეგისტრირებულმა ამომრჩეველმა. შედეგად, საუბნო საარჩევნო კომისიაში დაბრუნებული გადასატანი ყუთი ამავე კომისიის წევრებმა კვლავ გაიტანეს უბნიდან, გადასატან საარჩევნო სიაში მყოფი იმ ამომრჩევლისთვის, რომელმაც თავდაპირველად ვერ მისცა ხმა კომისიის წევრების უკანონო ქმედების გამო.

ISFED-ის ცნობით, ხმების პარალელური დათვლის (PVT) მონაცემებით, 17:00 საათისთვის ქვეყნის მასშტაბით ამომრჩეველთა აქტივობა 41.3% იყო (+/-0.7% ცდომილების ხარისხით), თბილისში კი -39.1% (+/-0.7% ცდომილების ხარისხით).

მასალების გადაბეჭდვის წესი