„ნამახვანი ჰესი“: პირგასამტეხლო და შეუსაბამობები კანონმდებლობასთან

„ნამახვანი ჰესის“ ხელშეკრულების თანახმად, ინვესტორ კომპანიას ჰესის მშენებლობის დასრულების ვადის დარღვევის გამო მხოლოდ პირგასამტეხლო ეკისრება და არა ზიანის ანაზღაურება, კომპანიას კი მრავალ შემთხვევაში შეუძლია კომპენსაციის მოთხოვნა სახელმწიფოსაგან. კონტრაქტით განსაზღვრული პირგასამტეხლოს მაქსიმალური ოდენობა პირველი 30 დღის განმავლობაში 55-ჯერ ნაკლები გამოდის, ვიდრე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად განსაზღვრული ოდენობა. პირგასამტეხლოს სახით კომპანიას, ნაწილ-ნაწილ, მაქსიმუმ $15 მლნ შეიძლება დაეკისროს; ამასთან, … ვრცლად „ნამახვანი ჰესი“: პირგასამტეხლო და შეუსაბამობები კანონმდებლობასთან